Regulamin handlu elektronicznego Sklepu Internetowego Świat Ceramiki Szamotowej firmy CERAMIK-ART M.Frant Sp.j. 

Treść

I. Definicje

II. Postanowienia ogólne

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

V. Dostawa

VI. Ceny i metody płatności

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

X. Postanowienia końcowe

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego ŚWIAT CERAMIKI SZAMOTOWEJ

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu Internetowego ŚWIAT CERAMIKI SZAMOTOWEJ

4. Sklep Internetowy ŚWIAT CERAMIKI SZAMOTOWEJ – serwis internetowy dostępny pod www.sklep.ceramik-art.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia prowadzony przez CERAMIK-ART M.Frant Sp.j. ul. Konstruktorów 34, 20-209 Lublin NIP 946-23-91-531;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym 

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy:

CERAMIK-ART M.Frant Sp.j. ul. Konstruktorów 34, 20-209 Lublin NIP 946-23-91-531;

a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego ŚWIAT CERAMIKI SZAMOTOWEJ dostępnego pod www.ceramik-art.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

2.3. Sklep Internetowy, działający pod www.ceramik-art.pl, prowadzony jest przez CERAMIK-ART M.Frant Sp.j. ul. Konstruktorów 34, 20-209 Lublin NIP 946-23-91-531;

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego

2.5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) aktualnej przeglądarki internetowej

2.6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa CERAMIK-ART. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu sklep.ceramik-art.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.10. Zdjęcia Towarów umieszczane na stronach internetowych Sklepu są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Zdjęcia i opisy umieszczane przy poszczególnych Towarach wtwarzane są osobiście przez CERAMIK-ART i ze względu na ręczny charakter wykonywania produktów w nieznaczny sposób mogę różnić się od tych co na zdjęciu lub są  dostarczane są przez producentów Towarów ( jedynie kategoria IMPORT ).

2.11. Informacja o cenie podawana na stronie ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów rezerwacji lub Zamówienia, do końca realizacji rezerwacji lub Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powyżej.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu .

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. CERAMIK-ART. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego , ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego ŚWIAT CERAMIKI SZAMOTOWEJ,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez CERAMIK-ART za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię CERAMIK-ART

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody CERAMIK-ART

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla CERAMIK-ART

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego ŚWIAT CERAMIKI SZAMOTOWEJ należy wejść na stronę internetową sklep.ceramik-art.pl , dokonać wyboru  – np. wyboru towaru i jego kolorystyki , rodzaju, ceny z oferty Sklepu,  podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru.  W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów,

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z CERAMIK-ART Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości email, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub odbiór osobisty. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. W związku z specyfiką procesu produkcyjnego (rękodzieło) termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do Klienta.

5.4. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody w obecności kuriera - w miarę możliwości sporządzenie materiału fotograficznego z uszkodzęń.

Protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i Klienta.

5.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz faktury VAT lub paragonu.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia nalezności za dokonane zakupy:

a) przelewem na numer konta bankowego mBANK 53 1140 2004 0000 3402 4188 2487

b) płatnością w systemie DOTPAY

c) gotówką przy odbiorze w firmie

d) za pobraniem u kuriera przy dostawie

6.3. Zwrot przedpłaty przy anulowaniu zamówienia

W przypadku przedpłaty przez system DOTPay naliczana jest automatyczna opłata manipulacyjna pokrywająca koszty bankowe w kwocie 9zł brutto/

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je listem poleconym.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta (wykraczających poza uniwersalną ofertę).

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. CERAMIK-ART dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotnie towaru w stanie nienaruszonym i niemających oznak użytkowania, a konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na adres sklepu po wcześniejszym poinformowaniu telefonicznie, e-mail, listownie, osobiście o tym fakcie.

CERAMIK-ART nie przyjmuje żadnych przesyłek nie zamówionych i niepotwierdzonych wcześniej.

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. CERAMIK-ART jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e – mail sklep[@]ceramik-art.pl

CERAMIK-ART.  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. CERAMIK-ART  jest producentem towarów oprócz wymienionych w kategorii IMPORT BEZPOŚREDNI. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio u producenta CERAMIK-ART

8.4. Podstawą do zgłoszenia reklamacji w przypadku towaru wysyłanego przez firmę kurierską lub paletą bądź pół paletą jest protokół szkody sporządzony przez kuriera.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. CERAMIK-ART podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu ŚWIAT CERAMIKI SZAMOTOWEJ, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić CERAMIK-ART o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres sklepu, mailowo pod adres sklep[@]ceramik-art.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. CERAMIK-ART. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy CERAMIK-ART., a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu

Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy CERAMIK-ART., a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę CERAMIK-ART

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.4. CERAMIK-ART zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, o czym Klient zostanie powiadomiony. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu ŚWIAT CERAMIKI SZAMOTOWEJ.

Niniejszy Regulamin, z późniejszymi zmianami, obowiązuje od dnia 15.07.2011 r. Firma Ceramik-art będzie informowała na stronach serwisu o wszelkich zmianach w niniejszym RegulaminieKlient może być również o niniejszych zmianach informowany pisemnie na mail podany przez Klienta podczas rejestracji w serwisie.

-

--

-

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Świat ceramiki szamotowej – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.ceramik-art.pl jest prowadzony przez Ceramik-Art. M. Frant Sp. j. zwanego dalej „Administratorem danych osobowych”, NIP: 946-23-91-531 z siedzibą przy ulicy Kontruktorów 34, 20-209 Lublin.

Ceramik-Art. Sp. j. przykłada wielką wagę do ochrony Państwa danych osobowych i w związku z tym gromadzi, przetwarza i wykorzystuje Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z opisanymi niżej zasadami i obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Niniejsza polityka ochrony danych osobowych informuje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku z witryną internetową www.sklep.ceramik-art.pl.

ADMINISTRATOR DANYCH

Ceramik-Art. M. Frant Sp. j

ul. Konstruktorów 34

20-209 Lublin

tel. 81 748-93-53

e-mail: info@ceramik-art.pl   

Wszelkie zapytanie odnośnie ochrony Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres mailowy: info@ceramik-art.pl 

 JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY PODCZAS PAŃSTWA WIZYTY W NASZYM SKLEPIE INTERNETOWYM?

Warunkiem koniecznym do zakupu towaru za pośrednictwem naszego sklepu jest dokonanie rejestracji poprzez założenie konta ZGODNIE Z REGULAMINEM SKLEPU.

PODCZAS REJESTRACJI PROSIMY O PODANIE:

 • Adresu e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Data urodzenia

 PODCZAS DODAWANIA ZAKUPÓW DO KOSZYKA ZBIERAMY OD PAŃSTWA NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:

 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Nazwa firmy (opcjonalnie)
 • Numer telefonu kontaktowego

 W chwili gdy pomyślnie kończysz proces rejestracji i zakładasz konto stajemy się administratorem twoich danych osobowych.

 Na naszej stronie znajdziesz również arkusz kontaktowy, który służy przede wszystkim:

 • Przyjmowaniu od państwa zapytań odnośnie zakupionego towaru

 W ARKUSZU TYM PROSIMY PAŃSTWA O PODANIE:

 • Adresu e-mail

W CELU ZAPEWNIENIA PAŃSTWU ŚWIADCZENIA USŁUG NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI POPRZEZ NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ PRZETWARZAMY TAKŻE DANE, KTÓRE ZAPISUJĄ SIĘ AUTOMATYCZNIE. SĄ TO: 

 • Adres strony, którą odwiedzasz na naszej stronie internetowej
 • Adres strony internetowej, którą odwiedziłeś bezpośrednio przedtem (tzw. "odsyłacz")
 • Datę i godzinę wizyty
 • Właściwości urządzenia, w szczególności system operacyjny, używana przeglądarka i rozmiar okna przeglądarki.
 • Adres IP urządzenia
 • Numery identyfikacyjne, które przechowujemy w urządzeniu. Dzięki temu numerowi identyfikacyjnemu możemy rozpoznać Państwa urządzenie na stronie internetowej. Z technicznego punktu widzenia te numery identyfikacyjne są przechowywane w tzw. cookies lub eTags.
 • Identyfikatory urządzeń, które składają się z indywidualnych cech urządzenia mobilnego. Na podstawie tych identyfikatorów urządzeń możemy również rozpoznać urządzenie na stronie internetowej.

KIEDY PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

ZAWIERANIE UMÓW

Twoje dane osobowe przetwarzamy podczas tworzenia osobistego konta użytkownika, zamawiania produktów za pośrednictwem naszej strony internetowej lub subskrypcji naszego biuletynu.

O ile poniższe przepisy nie stanowią inaczej, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 b) RODO (wykonanie umowy)

OBSŁUGA STRONY INTERNETOWEJ

Z drugiej strony, przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby móc zaoferować Państwu najlepsze możliwe produkty, oferty i treści dostosowane do Państwa potrzeb na www.sklep.ceramik-art.pl. oraz aby Państwa wizyta na naszej stronie internetowej była jak najbardziej spełniające Państwa oczekiwania. O ile poniższe przepisy nie stanowią inaczej, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 f) RODO (równoważenie interesów, w oparciu o nasze zainteresowanie oferowaniem Państwu możliwie najatrakcyjniejszej strony internetowej).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

KONTO KLIENTA

Aby móc dokonywać zakupów w naszym sklepie internetowym, należy utworzyć osobiste konto użytkownika (zwane dalej "kontem użytkownika"). Możesz przechowywać swoje dane osobowe na koncie użytkownika. Konto użytkownika ułatwia wygodne zakupy w naszym sklepie internetowym.

Do założenia osobistego konta użytkownika potrzebny jest tytuł, imię i nazwisko oraz, w zależności od przypadku, adres i numer telefonu. Ponadto użytkownicy muszą podać swój adres e-mail oraz hasło, które wybrali. Podany przez użytkowników adres e-mail służy również jako dane dostępu do konta użytkownika. Ponadto użytkownicy mogą przechowywać swoje dane osobowe na swoim koncie użytkownika, a tym samym wygodnie robić zakupy w sklepie internetowym. Informacje te mogą być w każdej chwili aktualizowane w obszarze osobistym konta użytkownika ("Informacje o Koncie").

Trwałe pliki cookie (patrz Punkt 6.) są zapisywane na urządzeniu użytkownika za pomocą funkcji "Zostań zalogowany", która zapewnia, że użytkownik nie musi się ponownie logować przy kolejnych wizytach na naszej stronie internetowej. Ta funkcja nie jest dostępna dla użytkownika, jeśli wyłączył on zapisywanie takich plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki.

Oczywiście użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyn wypowiedzieć umowę o dostęp do konta użytkownika. Najprostszym sposobem jest wysłanie nieformalnej wiadomości e-mail na adres info@ceramik-art.pl  . Podstawę prawną dla tego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 b) RODO (wykonanie umowy).

OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ W NASZYM SKLEPIE INTERNETOWYM

W przypadku zamówienia produktów w naszym sklepie internetowym przetwarzanie danych osobowych służy do zawarcia i realizacji umowy, a także realizacji zamówienia, w tym płatności i dostawy. Przy płaceniu kartą kredytową otrzymujemy od naszego dostawcy usług płatniczych identyfikator płatności oraz ostatnie cztery cyfry numeru karty kredytowej. Służy nam to do uwierzytelnienia i alokacji zamówienia, a tym samym do zapewnienia bezpieczeństwa. Dane osobowe niezbędne do dokonania płatności są gromadzone bezpośrednio przez dostawcę usług płatniczych.

Po wybraniu dostawcy usług płatniczych zostaną Państwo poproszeni o podanie danych wymaganych do korzystania z usług danego dostawcy usług płatniczych. Te informacje o płatnościach są przekazywane bezpośrednio do odpowiedniego dostawcy usług płatniczych i nie są przez nas przechowywane.

Zapisujemy dane do faktury i adresu dostawy na koncie użytkownika, aby nie trzeba było ich ponownie wprowadzać przy następnym zakupie. Dane te można zmienić w dowolnym momencie w przyszłości.

Usuwamy Państwa dane osobowe przetwarzane w ramach zamówień najpóźniej po upływie ustawowego okresu gwarancji, chyba że jest to sprzeczne z ustawowym obowiązkiem zachowania danych.

ZALOGOWANIE SIĘ NA FACEBOOKU

FIRMA Ceramik-Art. M. Frant Sp. j PROWADZI RÓWNIEŻ SWÓJ PROFL NA FACEBOOKU. Chcąc się z nami skontaktować za pośrednictwem Facebooka otrzymujemy od Państwa zapytanie ale również wchodzimy w posiadanie Państwa:

 • Imion i nazwisk
 • Nick-ów
 • Ewentualnie jeżeli wyrazicie na to zgodę numerów kontaktowych w celu nawiązania bezpośredniego kontaktu z Państwem

Dane te są gromadzone i przechowywane w aplikacji Messenger. Usunięcie danych następuję bezpośrednio po:

 • Sfinalizowaniu zamówienia
 • Braku dalszego kontaktu w przypadku przesłania zapytania ofertowego
 • W przypadku braku dalszej inicjatywy ze strony konsumenta

 Nasza firma korzysta z Państwa danych osobowych wyłącznie w zakresie na jaki wyrazili Państwo zgodę podczas logowania do serwisu społecznościowego i nie przetwarzamy ich w żaden inny sposób.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Facebook możecie znaleźć na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/

PLIKI COOKIES

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

WYKORZYSTUJEMY NASTĘPUJĄCE RODZAJE PLIKÓW COOKIES:

 1. Sesyjne pliki cookies, które zbierają informacje o czynnościach Użytkownika i istnieją tylko w czasie trwania danej sesji, która rozpoczyna się w momencie otworzenia strony Serwisu i kończy jej zamknięciem,
 2. Trwałe pliki cookies, które są przechowywane na urządzeniu teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) i pozostają w nim przez dłuższy czas po zamknięciu przeglądarki internetowej,

 

 • W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika.
 • Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.
 • Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu
 • Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.
 • Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, nie będzie mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.

Nazwa Cookies

Rodzaj Cookies

Cel zapisania Cookies

Czas ważności Cookies

PHPSESSID

Sesyjne

Przechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do przechowania informacji o fakcie bycia zalogowanym w serwisie.

Do końca sesji

Poniżej przedstawiamy informacje jak wyłączyć oraz włączyć pliki cookies w najczęściej używanych przeglądarkach internetowych:

INTERNET EXPLORER

W wyszukiwarce Internet Explorer kliknąć :

 1. "Narzędzia"
 2. "Opcje internetowe"
 3. "Blokuj wszystkie cookies"

Więcej informacji - Internet Explorer

GOOGLE CHROME

W wyszukiwarce Google Chrome kliknąć :

 1. "Menu Chrome" w prawym górnym rogu
 2. "Ustawienia"
 3. "Pokaż ustawienia zaawansowane"
 4. "Ustawienia treści" w sekcji prywatność
 5. "Zablokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm"

Więcej informacji - Chrome

FIREFOX

W wyszukiwarce Firefox kliknąć :

 1. "Narzędzia"
 2. "Opcje"
 3. "Prywatność"
 4. Z listy Program Firefox "Będzie używał ustawień użytkownika"
 5. Wybrać odpowiednią opcję

Więcej informacji - Firefox

OPERA

W wyszukiwarce Opera kliknąć:

 1. "Ustawienia"
 2. "Preferencje"
 3. "Zaawansowane"
 4. "Ciasteczka"
 5. Wybrać odpowiednią opcję

Więcej informacji - Opera

SAFARI

W wyszukiwarce Safari kliknąć:

 1. "Ustawienia" w prawym górnym rogu
 2. "Preferencje"
 3. "Prywatność"
 4. Wybrać odpowiednią opcję

Więcej informacji - Safari

TELEFONY KOMÓRKOWE

Telefony komórkowe - otwórz Internet, wybierz "Ustawienia", "Prywatność" i przejdź do ustawień cookies.

 

 Firma Ceramik-Art. M. Frant Sp. j nie zamieszcza żadnych dodatkowych plików cookies.

 KONTAKT:

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników Systemu oraz wykorzystywaniem plików cookies, w tym dotyczące niniejszej "Polityki prywatności i plików cookies" prosimy kierować na adres:info@ceramik-art.pl  lub listowanie na adres: Ceramik-Art. M. Frant Sp. j, ul. Konstruktorów 34, 20-209 Lublin. 

Użytkownik może również skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jakim zakresie Ceramik-Art. M. Frant Sp. j przetwarza dane Użytkownika, o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Użytkownika Serwisu, a także w celu dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia.